* အလုပ္လာေလ်ွာက္ရန္ပစ္(စ္္)ပို့နွင့္ဝတ္ပါမစ္ကိုမွန္ကန္ေအာင္ယူလာရပါမည္ *

* အလုပ္လာေလ်ွာက္ရန္ပစ္(စ္္)ပို့နွင့္ဝတ္ပါမစ္ကိုမွန္ကန္ေအာင္ယူလာရပါမည္ *

* * *

အလုပ္လာေလ်ွာက္ရန္ပစ္(စ္္)ပို့နွင့္ဝတ္ပါမစ္ကိုမွန္ကန္ေအာင္ယူလာရပါမည္

* * *

line_button_mindhomeservice
Facebook Mind Home Service
line_button_mindhomeservice
Facebook Mind Home Service

Join us for Nanny, Maid, Elderly Care

အမ််ိုုးသမီးမ်ားစုေဆာင္းအိမ္အလုပ္ ကေလးထိန္းလူအိုျကည့္

รับสมัคร แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก
Mind Home Service Decoration

Join us for Nanny, Maid, Elderly Care

အမ််ိုုးသမီးမ်ားစုေဆာင္းအိမ္အလုပ္ ကေလးထိန္းလူအိုျကည့္

line_button_mindhomeservice
Facebook Mind Home Service
Mind Home Service Decoration

ငါတို့အဘို့သတင္းအခ်က္လက္မ်ားျဖည့္စြက္

1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

အလုပ္အကိုင္မ်ား၏လခမ်ား

အလုပ္အမ်ိဳးအစား လခ(ဘတ္)
အိမ္အကူ 10,000
အိမ္အကူ/ကေလးထိန္း 12,000
ကေလးထိန္း 14,000
အိမ္အကူ/လူအိုၾကည့္ 13,000
လူအိုၾကည့္ 14,000

ယူလာရမည့္ပစည္းမ်ား

1. ပတ္(စ္)ပို့
2. ဝတ္(စ္)ပါမစ္
3. အပန္းေရာင္ကတ္ျပား

လာရမည့္ကားလမ္း

Google Maps

အလုပ္လာေရွာက္ရန္ (ဆိုင္တိုက္မိုင္) စူခူဝိက္ကလာရင္ကားနံပတ္ 511 ခလိုန္တိန္လာရင္ 507   ဘန္ဘြန္လာရင္ကားနံပတ္ 127

အလုပ္လာေလ်ွာက္ရန္ေနရာ

ออฟฟิศ Mind Home Service อาคารชุนเทียน
ออฟฟิศ Mind Home Service อาคารชุนเทียน

ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပတ္

085 128 4487

https://mindhomeservice.com
โทร. 080-4122444 , 080-4120444
Line@: @MindHomeService
Facebook: MindHomeService
E-mail: [email protected]

บริษัทจัดหางาน มายน์ โฮม เซอร์วิส จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ น. ๑๖๓๕/๒๕๖๑