0

เลือกหาแม่บ้านกึ่งดูแลผู้สูงอายุอย่างไรให้ตรงตามความต้องการของเราที่สุด

สาเหตุที่ต้องหาแม่บ้านกึ่งดูแลผู้สูงอายุควรมีการอบรมและฝึกฝนการดูแลมาก่อนส่งไปบ้านลูกค้า สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) หรือสังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปเท่ากับ หรือมากกว่าร้อยละ 10 [...]